Ogłoszenie ZWZA 30.09.2020

Opublikowany

Na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402 § 1 i 2 k.s.h., Likwidator Przedsiębiorstwa Budowlanego Katowice S.A. w likwidacji w Katowicach, zawiadamia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Budowlanego Katowice S.A. w likwidacji w Katowicach na dzień 30.09.2020 na godzinę 12:30 Zgromadzenie odbędzie się w Siedzibie Spółki, w Katowicach, ul. Graniczna 29, w sali nr 140.
Porządek Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie przez Likwidatora:
a) Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019,
b) Sprawozdania z działalności w 2019,
c) Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz sprawozdania Likwidatora z działalności w 2019
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) Zatwierdzenia sprawozdania Likwidatora z działalności w 2019
b) Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019,
c) Udzielenie absolutorium Likwidatorom z wykonywania obowiązków w 2019
d) Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2019
e) Wyboru podmiotu prowadzącego Rejestr Akcjonariuszy
7. Zamknięcie obrad.

Likwidator
Justyna Bańczyk